Algemene voorwaarden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

1.1 Op alle door Hoogeboom Totaal Techniek uitgevoerde diensten, werkzaamheden en leveringen is deze regeling van toepassing. Opdrachten tot het verlenen van diensten, werkzaamheden en leveringen worden geacht erkenning en aanvaarding in te houden van deze voorwaarden, met gelijktijdig buitenwerkstelling van eventuele condities van onze wederpartij bij deze overeenkomst. 1.2 Onder “onderhoudsbeurt” c.q. “inspectiebeurt” wordt verstaan: het in bedrijfswaardige staat opleveren van het energieverbruiktoestel met de daaraan verbonden regel- en beveiligingsapparatuur. 1.3 Onder “storing” wordt verstaan: een gebrek aan een energieverbruiktoestel en de daaraan verbonden regel- en beveiligingsapparatuur, waardoor het functioneren van het apparaat onmogelijk is geworden. 1.4 Onder “tarieven” wordt verstaan de jaarlijks vastgestelde prijzen inclusief btw, deel uitmakend van deze voorwaarden. De tarieven gelden voor het verzorgingsgebied van Hoogeboom Totaal Techniek, Noord Holland exclusief Texel en voor toestellen tot 75 kW. De te hanteren tarieven worden jaarlijks vastgesteld en worden bij het afsluiten van een abonnement, bij offertes en op aanvraag verstrekt.

  1. ABONNEMENTEN

2.1 Er worden zeven abonnementen onderscheiden, namelijk: Goud Vaillant abonnement, t.b.v. een (door Hoogeboom Totaal Techniek geleverde en geplaatste)  Vaillant ecotec classic of ecotec plus, tot 75 kW die ten tijde van het afsluiten van het abonnement niet ouder is dan 1 jaar. Dit abonnement geeft recht op eens in de twee jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle service bij storingen inclusief arbeidsloon en voorrijkosten en inclusief onderdelen van de ketel. Vervangen onderdelen blijven eigendom van Hoogeboom Totaal Techniek. Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandel geen onderdelen meer worden geleverd. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij het abonnement  met inachtneming van een termijn van tenminste een maand voor de overeengekomen tijdsduur schriftelijk wordt opgezegd. Toestellen die de leeftijd van 12 jaar bereiken, vallen automatisch, zonder bericht vooraf, per 1 januari van het volgende  jaar onder het Goud abonnement.

Goud + abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel en combiketel tot 75 kW die ten tijde van het afsluiten van het abonnement niet ouder is dan 7 jaar. Dit abonnement geeft recht op elk jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle service bij storingen inclusief arbeidsloon en voorrijkosten en inclusief onderdelen. Vervangen onderdelen blijven eigendom van Hoogeboom Totaal Techniek. Het abonnement vervalt indien er door de reguliere groothandel geen onderdelen meer worden geleverd. Toestellen die de leeftijd van 15 jaar bereiken vallen automatisch, zonder bericht vooraf, per 1 januari van het volgende jaar onder het Zilver Plus abonnement.

De volgende merken vallen hieronder: Nefit, Remeha, Intergas en Vaillant.

Goud abonnement, zelfde als goud + maar dan recht op eens in de twee jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt, een snelle service bij storingen inclusief arbeidsloon, voorrijkosten en inclusief onderdelen.

Zilver + abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel, combiketel, geiser, warmtepompboiler, zonneboiler, gasboiler, direct gestookte luchtverwarming, warmtepomp tot 10 kW en kachel die dient als hoofdverwarming, mechanische ventilatie of warmteterugwinunit. Dit abonnement geeft recht op een jaarlijkse onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen en is inclusief arbeid&voorrijkosten. Werkzaamheden aan het koeltechnische gedeelte van de warmtepomp en waterzijdige gedeelte van de boiler worden uitgevoerd op basis van gewerkte tijd. Tijdens het onderhoud wordt een extra set filters geleverd voor de luchtverwarming en de WTW unit. Materiaal word apart berekend.

Zilver abonnement, zelfde als zilver + maar recht op eens in de twee jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen inclusief voorrijkosten.

Brons + abonnement, t.b.v. een c.v.-ketel, gaswandketel, combiketel, geiser, warmtepompboiler, zonneboiler, gasboiler, direct gestookte luchtverwarming, warmtepomp tot 10 kW en kachel die dient als hoofdverwarming, mechanische ventilatie of warmteterugwinunit. Dit abonnement geeft recht op een jaarlijkse onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen welke op basis van arbeidsloon worden verholpen. Materiaal&voorrijkosten worden apart berekend en arbeid bij storing ook. Brons abonnement, zelfde als Brons+ ,maar geeft recht op eens in de twee jaar een onderhouds- c.q. inspectiebeurt en een snelle service bij storingen welke op basis van arbeidsloon worden verholpen. Materiaal&voorrijkosten worden apart berekend en arbeid bij storing ook.

2.2 Het abonnement gaat in op de datum van inschrijving, voor de duur van twee jaar. 2.3 Het abonnement wordt stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. Het abonnement is, na de minimale looptijd van twee jaar, per maand opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Indien het abonnement voor de minimale looptijd wordt opgezegd, zullen administratiekosten van € 25,00 in rekening worden gebracht. –

2.4 De verplichting tot onderhoud en het opheffen van storingen vervalt indien de abonnee het abonnementsgeld niet heeft voldaan. 2.5 Een adreswijziging/verhuizing dient 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven. Bij verhuizing zal geen restitutie van het betaalde abonnementsgeld plaatsvinden. 2.6 Hoogeboom Totaal Techniek is nimmer verplicht met een potentiële abonnee een overeenkomst te sluiten en kan met opgaaf van reden, weigeren een abonnement af te sluiten. 2.7 Onder het af te sluiten abonnement valt uitsluitend het energieverbruiktoestel (inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter), expansievat, overstort, inlaatcombinatie en vulaftap, mits in dezelfde ruimte als de ketel geïnstalleerd. De met het toestel verbonden installaties en het tussentijds bijvullen/ontluchten, vallen niet onder de abonnementsbepalingen. Storingen aan het hiervoor genoemde worden uitgevoerd op basis van voorrijkosten en gewerkte tijd. 2.8 Voor bedrijven en instellingen is er een wettelijke verplichting voor het jaarlijks laten uitvoeren van onderhoud. In overleg zijn op maat gemaakte offertes mogelijk. 2.9 Voor het omzetten naar een abonnement met een lager tarief wordt €25,00 in rekening gebracht. 2.9.1 De berekende voorrijkosten zijn ongeacht de voor de werkzaamheden benutte rijafstand c.q. het aantal verreden kilometers, behoudens bij contractueel gemaakte afspraken hieromtrent.

2.9.2 Bij afname van meerdere contracten/toestellen word een korting in acht genomen.

  1. ONDERHOUD

3.1 Een abonnement wordt alleen afgesloten voor energieverbruiktoestellen welke in een goede staat van onderhoud verkeren en waarvan de bereikbaarheid Arbo technisch is verantwoord. Daartoe zal bij het afsluiten van het abonnement of bij een verhuizing van het abonnement, een door de monteur te berekenen onderhoudsbeurt worden uitgevoerd, om een veilig gebruik van het energieverbruiktoestel te bewerkstelligen. 3.2 Voor toestellen van een fabricaat waarvan het onderhoud bijzondere aandacht of voorzieningen vraagt, zal in overleg met de abonnee/opdrachtgever een afwijkend tarief worden vastgesteld. 3.3 De in art. 2.1 bedoelde werkzaamheden zullen periodiek worden uitgevoerd conform de planning van Hoogeboom Totaal Techniek, zonder dat de abonnee/ opdrachtgever hiertoe aanvraag doet. 3.4 De onderhouds- c.q. inspectiebeurt zal in principe in dezelfde periode plaatsvinden. Incidentele overschrijding van deze periode zal niet leiden tot restitutie van abonnementsgeld. 3.5 De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorschriften van de fabrikanten van gas- c.q. elektrotechnische verbruikstoestellen en de geldende normen. 3.6 Hoogeboom Totaal Techniek is gehouden de overeengekomen werkzaamheden deskundig uit te voeren met inachtneming van de daartoe geldende voorschriften. 3.7 Indien Hoogeboom Totaal Techniek bij de gecontracteerde onderhoudsbeurt niemand thuis treft, laat de monteur een schriftelijk bericht achter waarin de abonnee/opdrachtgever verzocht wordt te reageren. Blijft de abonnee/opdrachtgever in gebreke dan volgt een tweede schriftelijk verzoek om contact op te nemen. Wordt na de tweede oproep Hoogeboom Totaal Techniek niet in staat gesteld de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren dan is Hoogeboom Totaal Techniek van zijn verplichtingen ontslagen en kan Hoogeboom Totaal Techniek op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of gebrek. 3.8 Indien een abonnee/opdrachtgever na een gemaakte afspraak zonder afbericht 2uur van tevoren niet thuis blijkt te zijn, zullen bij een volgend bezoek extra voorrijkosten in rekening worden gebracht.

  1. STORINGEN

4.1 Bij het accepteren van een storingsmelding zal er van worden uitgegaan (en is het een verplichting van de opdrachtgever) dat het werkadres vanaf dat moment voor de servicemonteur toegankelijk en bereikbaar is. 4.2 Er worden twee typen storingen onderscheiden met de volgende inspanningsverplichting: 1. Koudestoringen. Dit betreft het geheel uitvallen van de warmwatervoorziening, hoofdverwarming, c.v.-ketel of het energieverbruikstoestel in het hoofdvertrek. Deze storingen worden van 07.00 uur tot 22.00 uur dezelfde dag verholpen, mits gemeld voor 20.30 uur. Bij buitentemperaturen beneden 5graden Celsius of bij ziekte van de abonnee/opdrachtgever kan in overleg met het meldingsadres van deze tijden afgeweken worden. Meldingen na 20.30 bij hoge urgentie worden verholpen, of de volgende werkdag 7.00u. 2. Overige storingen. Dit betreft het geheel uitvallen van alle energieverbruikstoestellen anders dan de hoofdverwarming en de warmwatervoorziening. Kleine lekkages en geluidsklachten etc. Deze storingen kunnen worden verholpen van 07.00 uur tot 18.00 uur, mits gemeld voor 17.00 uur. Het verhelpen van storingen aan de hoofdverwarming heeft te allen tijde een hogere prioriteit. 4.3 Hoogeboom Totaal Techniek voert een storingsbezoek uit binnen 12 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisende karakter ontbreekt (in overleg met de abonnee). 4.4 Indien een storingsbezoek niet leidt tot het opheffen van de storing, doet Hoogeboom Totaal Techniek onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de abonnee/opdrachtgever.

  1. ONDERDELEN

5.1 Onderdelen worden geleverd tegen de geldende handelsprijzen inclusief btw. 5.2 Onderdelen blijven eigendom van Hoogeboom Totaal Techniek tot het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 5.3 Onderdelen die voor coulance/garantie in aanmerking komen (ter beoordeling van de fabrikant/leverancier) worden onder aftrek van administratie- en behandelingskosten gecrediteerd aan de opdrachtgever. 5.4 Op geplaatste (installatie)onderdelen geldt een garantietermijn van één jaar.

  1. ALGEMEEN

6.1 Indien de gas- c.q. elektrotechnische installatie niet of niet meer aan de geldende voorschriften en/of veiligheidseisen voldoet zal Hoogeboom Totaal Techniek dit terstond aan de abonnee/opdrachtgever melden. De abonnee/opdrachtgever is dan gehouden in de geconstateerde gebreken te voorzien door inschakeling van Hoogeboom Totaal Techniek of een gas- c.q. elektrotechnisch installatiebedrijf welke aan de door het energieleverend bedrijf gestelde normen voldoet. Bouwkundige voorzieningen, mits uitgevoerd volgens de daartoe geldende voorschriften, mogen door derden worden uitgevoerd. Hoogeboom Totaal Techniek heeft het recht voorzieningen en werkzaamheden te weigeren totdat de door haar geconstateerde gebreken zijn verholpen. 6.2 De abonnee/opdrachtgever stelt Hoogeboom Totaal Techniek in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water zonder vergoeding. De abonnee/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de toestellen waaraan gewerkt moet worden goed toegankelijk en verlicht zijn. 6.3 Indien de werkzaamheden plaats vinden in een gebied waar het parkeren kosten met zich meebrengt of het zoeken naar een vrije parkeerplaats dusdanig veel tijd in beslag neemt, zullen deze parkeer- en/of reiskosten in rekening worden gebracht aan de abonnee/opdrachtgever.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De aansprakelijkheid van Hoogeboom Totaal Techniek, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (van een kwartaal abonnementsgeld), dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Hoogeboom Totaal Techniek en voor zover Hoogeboom Totaal Techniek in staat is om soortgelijke zaken te leveren. 7.2 Hoogeboom Totaal Techniek is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (indirecte) bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. 7.3 Hoogeboom Totaal Techniek is tevens nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage, regeninslag, storingen aan het gas- en elektriciteitsnet en bedieningsfouten. 7.4 In geval van levering van zaken door Hoogeboom Totaal Techniek die hij van derden heeft gekocht, verstrekt Hoogeboom Totaal Techniek op deze zaken slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Hoogeboom Totaal Techniek van zijn leverancier verkrijgt. 7.5 Indien Hoogeboom Totaal Techniek door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de abonnee Hoogeboom Totaal Techniek voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoogeboom Totaal Techniek. 7.6 Hoogeboom Totaal Techniek is niet verplicht om een aanspraak op een garantie in behandeling te nemen indien de abonnee niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hoogeboom Totaal Techniek heeft voldaan. 7.7 Indien de abonnee Hoogeboom Totaal Techniek aan kan spreken op een door Hoogeboom Totaal Techniek afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en / of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van Hoogeboom Totaal Techniek. 7.8 Klachten of gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na gereedkomen van de werkzaamheden te worden gemeld, na 8 werkdagen worden deze niet meer door Hoogeboom Totaal Techniek in behandeling wordt genomen.

  1. BETALINGEN

8.1 De abonnementsgelden (doorlopende machtiging SEPA) worden in de eerste week van ieder kwartaal bij vooruitbetaling geïncasseerd of via contractfactuur (1x per jaar) in rekening gebracht. 8.2 Alle diensten, werkzaamheden en leveringen welke niet vallen onder de abonnementen, dienen terstond na het gereedkomen van de werkzaamheden d.m.v. een éénmalige machtiging SEPA met de monteur te worden afgehandeld, via PIN-apparaat. De abonnee/opdrachtgever tekent, indien van toepassing, voor het te factureren bedrag. De gespecificeerde werkbon zal direct per e-mail worden verzonden. De factuur is tevens werkbon. 8.3 Voor alle diensten die niet d.m.v. het PIN-apparaat en een éénmalige machtiging kunnen worden afgerekend, wordt aan de abonnee/opdrachtgever een rekening verstrekt welke verhoogd wordt met administratiekosten. 8.4 De abonnee/opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening. Indien de abonnee/opdrachtgever binnen de gestelde termijn van veertien dagen niet heeft betaald, ontvangt hij een betalingsherinnering waarin hem gewezen wordt op zijn verzuim en waarin hij alsnog in de gelegenheid gesteld wordt binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het bedrag te voldoen. Indien hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Indien de abonnee het niet eens is met de rekening dient hij binnen veertien dagen schriftelijk een klacht in te dienen.       8.5 Indien de abonnee/opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering heeft betaald zijn naast de eventueel verschuldigde rente van 1% per maand, de aan inning verbonden buitengerechtelijke kosten zoals innings- en administratiekosten, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever. 8.6 Alternatieve factuuradressen (dus anders dan het werkadres) kunnen alleen schriftelijk en vóór de factuurdatum worden doorgegeven.

8.7 De overeengekomen Tarieven kunnen per 1 januari van het kalenderjaar worden aangepast. In beginsel zal het Abonnement Tarief worden aangepast op basis van de reeks “CAO-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid” van het CBS van het voorafgaande jaar

     9. VERPLICHTINGEN

9.1 Indien Hoogeboom Totaal Techniek haar, bij abonnement aangegane, verplichtingen niet nakomt, heeft de abonnee/opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij Hoogeboom Totaal Techniek in de gelegenheid gesteld wordt om alsnog binnen veertien dagen aan haar verplichtingen te voldoen, recht op restitutie van de voor de lopende periode betaalde abonnementsgelden (geldt alleen voor het onderhoudscomponent). 9.2 Indien Hoogeboom Totaal Techniek méér dan eenmaal achtereen - zonder bericht van verhindering - op het afgesproken tijdstip niet is verschenen, is zij aan de abonnee/opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling € 25,00 verschuldigd.

  1. STORINGEN EN WERKZAAMHEDEN DIE NIET ONDER EEN ABONNEMENT VALLEN
  2. De volgende storingen vallen niet onder de reikwijdte van een Service- Abonnement en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, in rekening gebracht: storingen als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van onderhoud door toedoen van Opdrachtgever; storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een onjuiste elektrische spanning of doordat er geen gas of gasvoordruk aanwezig is op het Toestel overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier;  storingen aan de Installatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas of elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf;  storingen door onzorgvuldige bediening, het in de onjuiste stand staan van schakelaars of door onjuiste instellingen;  storingen door capaciteitsproblemen aan een Installatie die niet is geïnstalleerd door Opdrachtnemer;  storingen in vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt;  storingen door te veel/onvoldoende water of te veel lucht in de Installatie;  aan de programma’s van de kamerthermostaat, thermostaat en/of temperatuurregeling,  storingen als gevolg van wijzigingen aan de installatie die de goede werking van het Toestel nadelig kunnen beïnvloeden en/of de Installatie onbereikbaar maken en niet door Opdrachtnemer zijn aangebracht. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Opdrachtnemer worden uitgevoerd. 2. Het tussentijds bijvullen / ontluchten valt niet onder het ServiceAbonnement, bijvullen wel-tijdens onderhoud. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden tegen vooraf geoffreerde kosten door Opdrachtnemer worden uitgevoerd
  3. SLOTBEPALINGEN

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze voorwaarden zijn gesloten